G02032·021[000328] 褐釉瓷罐一

G02032·021[000328] 褐釉瓷罐一图片(共3张):
口径24厘米,最大腹围130厘米,底径12厘米,高52厘米。直口,平沿,短颈,溜肩,鼓腹,斜收,圈足。内外施褐釉,流釉。腹部以下及口沿露胎,胎灰白色。轮修痕迹明显。肩部、腹部各1处粘胎。1992年,甘肃省武威地区武威市(今武威市凉州区)古城......      (共202字)     >>[查看更多详细图片]更多同类【西夏文物】......