spherical a.,positive

正球面像差:光线通过某透镜后发生的一种不均匀折射,其时外周光线比近轴光线的焦点更接近该透镜 ......      (共45字)     [阅读本文]>>更多同类【医药科技】......