spherical a.,negative

负球面像差:光线通过某透镜后发生的一种不均匀折射,其时外周光线的焦点比近轴光线的焦点离该透镜为远 ......      (共48字)     [阅读本文]>>更多同类【医药科技】......