M07024·035[463.16:51] 铁犁铧九

M07024·035[463.16:51] 铁犁铧九图片(共3张):
长34.5厘米,宽26厘米,厚7.5厘米。整体呈三角形。尖头,有銎。正面銎部凸状,两侧边缘平整;尖部和銎部两侧边缘铸单棱,棱内铸云纹;近銎口处铸一圆孔。銎口呈半圆凹形,边缘铸双棱,肩部凸出。背部略凹。完整。1981年,内蒙古自治区伊克......      (共219字)     >>[查看更多详细图片]更多同类【西夏文物】......