M01021·007[LSE000112] 野猪纹牌饰

M01021·007[LSE000112] 野猪纹牌饰图片(共3张):
最大径4.4厘米,最小径4.1厘米,重7.1克。打制,椭圆形。正面凸状,正中錾刻野猪纹,边缘錾刻麦穗纹。背凹。完整。1959年,内蒙古自治区巴彦淖尔盟临河县(今巴彦淖尔市临河区)五星乡高油房古城遗址出土。1973年,由内蒙古自治区文物工作......      (共188字)     >>[查看更多详细图片]更多同类【西夏文物】......