M01021·005[LSY000030] 镶宝石金冠饰

M01021·005[LSY000030] 镶宝石金冠饰图片(共23张):
套冠饰,由桃形饰和带状饰组成,共10件,总重177.3克。桃形饰件7件,分立体和片状两种形制。长分别为7.34厘米、6.59厘米、6.52厘米、4.4厘米、4.3厘米、3.34厘米、3.35厘米,宽分别为5.72厘米、5.2厘米、5.36厘米、3.7厘米、3.7厘米、2.77厘米、......      (共1166字)     >>[查看更多详细图片]更多同类【西夏文物】......