G03063·003[4726] 上乐金刚与金刚亥母如意轮坛城唐卡

G03063·003[4726] 上乐金刚与金刚亥母如意轮坛城唐卡图片(共2张):
绢地彩绘。长95.5厘米,宽66厘米。长方形。构图为典型圆形坛城构图样式,外圆内方,方形中央设5个同心圆。中心圆内绘密教本尊神上乐金刚和明妃金刚亥母双身像。蓝色身相十二臂上乐金刚立姿,主手怀抱红色明妃金刚亥母,其余各手......(共432字) >>[查看更多详细图片]

更多同类【西夏文物】......