G03051·009[7754] 木衣架一

G03051·009[7754] 木衣架一图片(共3张):
高42厘米,长43厘米;足高5.5厘米,足长17.7厘米,足宽5.5厘米。由1根横杆与2根竖架及2足榫卯套接组成。横杆两端为云头形。表施红漆,漆有脱落。横杆、竖架及足略朽蚀。1977年,甘肃省武威地区武威县(今武威市凉州区)西郊林场西夏墓出土......      (共219字)     >>[查看更多详细图片]更多同类【西夏文物】......