G03051·006[6839] 木缘塔二

G03051·006[6839] 木缘塔二图片(共7张):
高43厘米,底径29厘米。由塔座、塔体组成,无顶刹。塔座为2级六角形,呈阶梯状逐级内敛。塔体由6块长方形木板榫卯套接组成,置塔座第二级边框;面涂蓝色,以黄色书写梵文咒文;色彩大部脱落,红底暴露。塔体顶端另有3层六角形边框与......      (共293字)     >>[查看更多详细图片]更多同类【西夏文物】......