G27032·221[0235] 青釉瓷碟

G27032·221[0235] 青釉瓷碟图片(共3张):
口径14厘米,底径6.5厘米,高3厘米。敞口,浅腹,圈足,足底有旋凸。内外施青釉,流釉。腹部以下露胎,胎灰白色。内底有涩圈。口沿1处磕缺。1989年,庆阳地区博物馆(今庆阳市博物馆)征集自甘肃省庆阳地区(今庆阳市)合水县吉岘乡沟门前村......      (共203字)     >>[查看更多详细图片]更多同类【西夏文物】......