G02032·059[001206] 褐釉瓷罐三

G02032·059[001206] 褐釉瓷罐三图片(共7张):
口径24厘米,最大腹围123厘米,底径14.5厘米,高45厘米。直口,平沿,短颈,溜肩,鼓腹,斜收,圈足。下腹近足露胎处书1墨书汉字。器表、内壁均施褐釉。腹部以下及口沿露胎,胎灰白色。轮修痕迹明显。腹部1处粘胎,器身1处破洞。1993年,甘肃......      (共274字)     >>[查看更多详细图片]更多同类【西夏文物】......