G02032·031[000360] 褐釉瓷罐二

G02032·031[000360] 褐釉瓷罐二图片(共3张):
口径18厘米,最大腹围100厘米,底径10.4厘米,高38厘米。直口,平沿,短颈,溜肩,鼓腹,斜收,圈足,足底有旋凸。内外施褐釉。腹部以下及口沿露胎,胎灰白色。通体轮修痕迹明显。肩部1处粘胎,粘胎处略变形。1992年,甘肃省武威地区武威市(今......      (共212字)     >>[查看更多详细图片]更多同类【西夏文物】......