G01025·035[08099] 汉文“光定元宝”二

G01025·035[08099] 汉文“光定元宝”二图片(共6张):
铜质。直径2.5厘米,孔0.5厘米×0.55厘米,厚0.13厘米,重3.3克。方孔圆钱。正面铸楷体汉文“光定元宝”4字。平背。通体绿锈,钱体磨损,边缘有缺口。1972年,甘肃省武威地区武威县(今武威市凉州区)张义公社出土。1973年,入藏甘肃省博物馆......      (共362字)     >>[查看更多详细图片]更多同类【西夏文物】......