G01023·017[47848] 乾祐蝴蝶纹鎏金铜牌

G01023·017[47848] 乾祐蝴蝶纹鎏金铜牌图片(共5张):
长8.9厘米,宽4.6厘米,重69.2克。长方钟形。顶部方圆环钮,高0.8厘米,宽2.1厘米;柄端1孔,椭圆形,直径1厘米。表面鎏金,浮雕2蝶。蝶首前各刻西夏文“”(“乾祐”)2字,蝶翅刻线纹。鎏金局部脱落,背面绿锈。2000年,甘肃省博物馆征集自甘肃......      (共245字)     >>[查看更多详细图片]更多同类【西夏文物】......