G11023·013[01016] 僧帽铜执壶

G11023·013[01016] 僧帽铜执壶图片(共3张):
高33.3厘米,口径18.8厘米,底径12厘米,腹围60.7厘米,重5827克。长颈,折肩,鼓腹,圈足。口呈僧帽状,口沿饰3道弦纹;口沿至肩部带方形流,流长6厘米;口沿至腹部有柄,饰4道弦纹。通体绿绣,足稍残。1986年,兰州市博物馆征集自兰州市废品收购......      (共195字)     >>[查看更多详细图片]更多同类【西夏文物】......