G03023·007[6011] 铜锭

G03023·007[6011] 铜锭图片(共4张):
长45厘米,宽16.5厘米,厚3厘米,重2000克。矩形。正面无饰,背面有蜂窝状孔洞,各面斜削一角。通体绿锈。1990年,甘肃省武威地区武威市(今武威市凉州区)东大街镇古钟楼社区北大街窖藏遗址出土。1993年,入藏甘肃省武威地区武威市博物馆......      (共223字)     >>[查看更多详细图片]更多同类【西夏文物】......