G03021·003[4035] 刻花折枝牡丹纹金盏二

G03021·003[4035] 刻花折枝牡丹纹金盏二图片(共6张):
高4.5厘米,口径9厘米,底径3厘米,重151.2克。侈口,唇内卷,直腹,平底。内口沿饰2道弦纹,中间饰1圈缠枝菊花纹,口沿外壁有捶揲痕迹。盏内底部中心饰3道弦纹,中间捶揲2枝左右交错团花牡丹纹饰。完整。1987年,甘肃省武威地区武威市(今武......      (共309字)     >>[查看更多详细图片]更多同类【西夏文物】......