E13006

E13006图片(共1张):
“中国邮政太空邮局铭牌”纪念张邮品尺寸:180×120注:此枚纪念张插放在《天宫一号与神舟九号载人交会对接任务纪念》邮册中。......      (共62字)     >>[查看更多详细图片]更多同类【太空邮局邮品】......