B14027

B14027图片(共2张):
TKYJ-2014-15天宫一号目标飞行器(丝绸邮资片)邮品尺寸:200×100发行量:50000售价:5元注:“中国载人航天工程”邮资片加印。......      (共72字)     >>[查看更多详细图片]更多同类【太空邮局邮品】......