B14026

B14026图片(共2张):
TKYJ-2014-14神舟五号载人飞船(UV邮资片)邮品尺寸:200×100发行量:50000售价:2.5元注:“中国载人航天工程”邮资片加印。......      (共73字)     >>[查看更多详细图片]更多同类【太空邮局邮品】......