B13078

B13078图片(共2张):
无编号《中国载人航天工程》纪念邮资封发行时间:2013年邮品尺寸:230×160注:“中国载人航天工程”专用邮资信封加印。加印批文号:13-110108-12-0029-000该封为2013年加印。......      (共99字)     >>[查看更多详细图片]更多同类【太空邮局邮品】......