B13076

B13076图片(共2张):
航天员王亚平(邮资封)注1:中国航天员中心与太空邮局联合发行。注2:“中国载人航天工程”专用邮资封加印。加印批文号:13-110108-12-0008-00113-110108-12-0008-00213-110108-12-0008-003......      (共121字)     >>[查看更多详细图片]更多同类【太空邮局邮品】......