B13046-1b

B13046-1b图片(共1张):
TKYJ-2013-21(2-1)中国梦—国家富强(邮资封)注1:部分封存在漏印编号TKYJ-2013-21(2-1)现象。注2:“中国载人航天工程”专用邮资封加印。加印批文号为:13-110108-12-0032-000......      (共111字)     >>[查看更多详细图片]更多同类【太空邮局邮品】......