B13012

B13012图片(共2张):
TKYJ-2013-09神舟十号太空授课活动纪念(光栅邮资片)发行时间:2013年邮品尺寸:150×100发行量:5000售价:48元(TKYJ-2013-8、TKYJ-2013-09、TKYJ-2013-11套装《首次太空授课》纪念邮折合售价格)注:“中国载人航天工程”邮资片加印。......      (共142字)     >>[查看更多详细图片]更多同类【太空邮局邮品】......