B13005-2

B13005-2图片(共3张):
无编号“来自太空的祝福——我的中国梦”纪念邮资封注:“中国载人航天工程”专用邮资封加印,封上开有邮寄窗口。邮资封内装有一封“来自太空的祝福”信件。加印批文号为:13-110108-12-0024-000......      (共101字)     >>[查看更多详细图片]更多同类【太空邮局邮品】......