B12027

B12027图片(共2张):
无编号“来自太空的祝福”纪念邮资片邮品尺寸:185×100注1:该枚纪念邮资片邮资图右侧与附片之间留有剪切齿孔线。注2:2009天安门邮资图普资片加印。......      (共76字)     >>[查看更多详细图片]更多同类【太空邮局邮品】......