B11012

B11012图片(共2张):
无编号中国邮政太空邮局特制纪念邮资封发行时间:2011年11月3日邮品尺寸:230×120注:“中国载人航天工程”专用邮资封加印。加印批文号为:11-110108-12-0002-000......      (共93字)     >>[查看更多详细图片]



更多同类【太空邮局邮品】......