A12013

A12013图片(共1张):
“中国邮政太空专用”邮袋搭载注:搭载邮袋上加盖了“北京市方圆公证处”红色印章以及公证员“熊凌”亲笔签名。......      (共52字)     >>[查看更多详细图片]更多同类【太空邮局邮品】......