Narukila ovata
单子叶植物 MM;雨久花科 Pontederiaceae;Narukila;N. ovata

Narukila ovata : Narukila ovata Farwell [1924]( = Phrynium pubinerve; Pontederia ovata)[MM-F691 Pontederiaceae][cit. (IK) Papers Mich. Acad. Sc. 1923 iii. 91 (1924)]

更多同类【Narukila】......

世界植物