Buccaferrea obtusifolia

所属分类:世界植物 - 单子叶植物 MM;眼子菜科 Potamogetonaceae;Buccaferrea;B. obtusifolia

Buccaferrea obtusifolia Bubani [1873]( = Potamogeton obtusifolius)[MM-F604 Potamogetonaceae][cit. (IK) Nuovo Giorn. Bot. Ital. v. (1873) 317] ... [详细内容]>>

蕨类植物


裸子植物


双子叶植物


单子叶植物