Santalodes gudjuanum
双子叶植物 MD;牛栓藤科 Connaraceae;Santalodes;S. gudjuanum

Santalodes gudjuanum : Santalodes gudjuanum Schellenb. [1919][Connaraceae MD-F290][cit. (IK) Engl. Jahrb. lv. 454 (1919)]

更多同类【Santalodes】......

世界植物