Chytroma jarana
双子叶植物 MD;玉蕊科 Lecythidaceae;Chytroma;C. jarana

Chytroma jarana : Chytroma jarana Huber 【1】[1910]( > Lecythis lurida)[Lecythidaceae MD-F238]dis.(1): SA(cf.)【3-SA/R】[cit. (IK) Bol. Mus. Para vi. 209 (1910) nomen.]

更多同类【Chytroma】......

世界植物