Sundacarpus amara
裸子植物 G;罗汉松科 Podocarpaceae;Sundacarpus;S. amara

Sundacarpus amara : Sundacarpus amara (Blume) C.N.Page 【2】[1988-1989]( ~ Podocarpus amara)[G-F013 Podocarpaceae]dis.(1): AU【1-AU/R】[cit. (IK) Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 45(2): 378 (1988 publ. 1989)]

更多同类【Sundacarpus】......

世界植物