Mazzini

马志尼(1805—1872),意大利作家、政治家,意大利爱国者,民主共和派左翼领导人和思想家,近代意大利资产阶级革命家,意大利民族解放运动中和派领袖。罗马帝国灭亡后,意大利受奥地利帝国奴役,马志尼创立“少年意大利党”,创办《少 ......(共168字)[阅读本文]>>更多同类【泰戈尔词】......
词 典